Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Advertisement

Lunudehi Latest


m<d;a iNd yd .%dóh ixj¾Ok weue;s ckl nKavdr
f;kakfldaka uy;d ish b,a,d wiaùfï ,smsh ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fj; hjd we;af;a lúfhks'

lú 11lska iukaú; b,a,d wiaùfï ,smsfhka ;ud ckm;sg lreKq meyeÈ,s lr we;ehs f;kakfldaka uy;d lshhs'  lúfm< fufiah

mjikafkñ ckm;s÷ks            fï    jelsh

iekfikafkñ ñksiqka ueo ysá            yeáh

kj;skafkñ fï f,i .ukla             ke;sh

ms<s.kajñ uf. wiaùfï                 ,smsh‘‘w;;a m;a È.yer ñksiqka                     f,ig


rg;a oeh;a /lf.k wdfjñ                fmrg

is;;a lh;a Y%S ,xld ke;                    msgg

thska f;drj .ukla kE fï                rggfy<sl< rgu fmdÿck i<l=Kh         w;

jevl< lrk yoj;a j, /£                we;

ks,;, ke;sj th /l.;a oUq¨            mq;

lúfld< ,shQ à'î' nj yfoa                we;ksr;=re oUq,af,a wõ jeis ysre            wmg

wk;=re mu‚ tkuq;a fkdie,S         fmrg

rcjre lrmq f.dú mrmqr we;          fuug

;k;=re fudgo uyck fiafjg        wmgnß;h fmñka uf. mshfjk ;=reu    fk;+

ksh;h fjkia fkdu fõ wo fukau   u;+

whs;sh fmdÿckf. th iq/l=uhs         hq;+

pß;h fkdfjhs ug uf. mlaIhhs    f,dl+‘‘we;a;hs uq¿ rgu y~.dkd                   mqj;

;s;a;hs fld< mdg rggu l<               úm;

le;a;hs Woe,a,hs yqre ñksif.           iem;

i;a;hs yokjd ks,a hq.hla                 kej;‘‘‘‘ksr;=re oUq,a,g isß iem f.k          oeïud

;k;=re ke;;a jev lrfkñ ke;      ksïud

mlaIh ke;sj fudk foa ÿkak;a          kïud

,laIh ÿk;a mdjd fokjo                  wïud‘‘.;sñ lf<ñ ue;slï ks,a hq.h         m;d

is;ñ m;ñ ks,a yoj;a .eku             b;d

is;sñ me;sñ Tng;a lelal=ula          we;d

olsñ ú¢ñ Tn mlaIh iu.              ke;d‘‘lshfkñ Tng is; <;ejq,a bj;         oud

;ju;a Tng yel tlajkq fkdue;        mud

w.ue;s iu. kqÿfru tñ jkak            iud

wo hñ oUq,a,g ;k;=re fuysu              oud‘‘‘‘nq,;a fld<h h<s rg uqÿkg           f.fkuq

iqr;a ,l=fK uyskao w.ue;s                 lruq

u<;a ÿlla kE mlaIh u;                  uefruq

h<s;a r<fm<la uqyqola ù                   kef.uq‘‘


_
Latest News

Advertisement