Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Advertisement

Lunudehi Latest

Bfha n¾lskd *dfida isg we,aÔßhdj n,d .uka lrñka isáh§ ld,.=K fya;= u; wk;=rg ,lajQ njg jd¾;djQ tatÉ5017 hdkfha .uka l< u.Skaf.a kdu f,aLkh ±ka m%isoaO lr ;sfnk w;r Tjqka cd;sl;ajh wkqj jeäu msßi m%xY cd;slhska ^50& nj y÷kdf.k we;'fojekshg jeäu msßi n¾lskd *dfida cd;slhska ^27&h'
,ehsia;=j fufiah'

France         50
Burkina Faso     27
Lebanon     20
Algeria     6
Spain         6
Canada         5
Germany     4
Belgium     1
Luxembourg     2
Cameroon     1
Chile         1
Egypt         1
Mali         1
Nigeria     1
Romania     1
Switzerland     1
Ukraine     1
_
Latest News

Advertisement