Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

Advertisement

Lunudehi Latest

pd,aia l=ure miq.shod ,xldjg wd wjia:dfõ kqjr t,sh fukalef* úfYaI wjYH;d we;s orejkaf.a mdif,a ixpdrh lrd' tys§ tu orejka i;=gq lsÍfï wruqKska pd,aia l=urd tla wjia:djl Tjqka iu. kegqjd' tu wjia:dfõ ysre ùäfhdaj my;ska


_
Latest News

Advertisement