Advertisement

Yminister.com

Latest Posts

Insidelanka Latest

miq.shod mej;s ,kavka uer;ka ;r.dj,sfha§ ;r. lrejka .Kkdjla úlg we÷ï j,ska ieriS ;r.fha ksr;ùu úfYaI;ajhla jqKd' 35000 lg wêl ;r. lrejka w;r yuqjQ úfYaI we÷ï we;s lsysm fofkl=f.a PdhdrEm my; m<jkjd'


Advertisement

Gossip Lanka Latest

Like us on Facebook